ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ: Правові аспекти практична реалізація.

Посібник для місцевих органів влади

Енергозбереження в Україні: правові аспекти і практична реалізація. – Рівне:видавець О.Зень, 2011. 48-с.

Energy conservation in Ukraine: legal aspects and practical implementation. – Rivne:publisher O.Zen, 2011. 48-p.

Скачати

Публікація адресована керівникам бюджетних установ, а також депутатам місцевих рад та іншим посадовим особам, які приймають рішення. У посібнику досліджено законодавство у галузі енергозбереження, перелічені та проаналізовані основні програмні документи. На основі цього висвітлено особливості державної політики з енергозбереження. Запропоновані шляхи та методики вдосконалення управління енергозбереженням на місцевому рівні. Розглянуті питання енергоме- неджменту, енергетичного аудиту, фінансування заходів із енергозбереження бю- джетними установами, енергетичного паспорту та державної експертизи.

The publication is addressed to managers of budgetary institutions, as well as deputies of local councils and other officials who make decisions. The handbook studied law in the field of energy conservation, listed and analyzed key program documents. Based on the above highlighted features of the state policy of energy conservation. Suggested ways and methods to improve management of energy saving at the local level. The questions of energy, energy audits, financing of energy conservation measures funded institutions, energy passport and state expertise.

О виданні: "Четверта влада"

powered by CACKLE
© 2008-2012, Association «FEEI».